Preambule :


Onderhavige gebruiksvoorwaarden werden bedacht om de op de website aangeboden modaliteiten vast te stellen.

De informatie op deze site is indicatief en van algemene aard. De informatie is geenszins exhaustief en heeft geen contractuele waarde.

Bovendien kunnen de maatschappijen ICS en Henner Group – gezien de geregelde bijwerking van de inhoud van de site - geenszins aansprakelijk worden gesteld voor elementen gewijzigd na de publicatie van de site.

Het raadplegen van de site en/of het gebruik van de aangeboden diensten geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de onderhavige gebruiksvoorwaarden.


Algemene informatie:


Integra Consultancy Services SA (ICS) is een verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in risicobeheer. ICS bedenkt en beheert verzekeringsproducten op maat om te beantwoorden aan de geïdentificeerde problemen, en zo te voldoen aan de specifieke behoeften van hun klanten in hun activiteitensector.
WYCC® is een gedeponeerd merk door de onderneming Integra Consultancy Services SA (ICS)

INTEGRA CONSULTANCY SERVICES SA (ICS)
WYCC Department
54-56 Boulevard Napoleon 1er
L-2210 Luxembourg
Tel +352 27 44 54
Fax : +352 45 75 54
Email : info@wycc-insurance.com


1/ WETTELIJKE BEPALINGEN


Conform de bepalingen van artikel 6 III 1 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 ter bevordering van het vertrouwen in de digitale economie, informeren wij u dat:

 • Onderhavige site is uitgegeven door de verzekeringsmaatschappij Henner, met een kapitaal van 8.212.500 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Parijs onder het nummer 323 377 739, met intracommunautair BTW-nummer FR48323377739, en ingeschreven in het Franse register van verzekeringsbemiddelaars ORIAS onder het nummer 07 002 039 (te raadplegen op www.orias.fr), valt onder de contrôle van het ACP( Autorité de Contrôle Prudentiel), ISO 9001 gecertificeerde onderneming door het Bureau Veritas Certification - Maatschappelijke zetel te 14 boulevard du Général Leclerc, 92527 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk;
 • Telefoonnummer: +33 (0)1 55 62 90 00
 • De site werd ontworpen door de maatschappij Henner Group die tevens voor de webhosting instaat, dit is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 3.800.000,00 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Parijs onder het nummer 332 376 292, en met maatschappelijke zetel te 14 boulevard du Général Leclerc, 92527 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk;
 • De verantwoordelijke voor de publicatie is de heer Charles ROBINET-DUFFO, CEO van Henner.


2/ E-MAILADRES


Voor het gebruik van de mailbox, dient de gebruiker zijn e-mailadres mee te delen. Dit adres zal worden gebruikt overeenkomstig de Franse wet van 21 juni 2004 ter bevordering van het vertrouwen in de digitale economie. Zo kan de gebruiker zich te allen tijde probleemloos verzetten tegen het gebruik van dit adres, en voor ieder gebruik met commerciële doeleinden per e-mail wordt vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd.
De gebruiker kan te allen tijde vragen om dit e-maildres niet te gebruiken voor commerciële doeleinden via een schrijven naar volgend adres: Henner, 14 bd du Général Leclerc – 92200 Neuilly-sur-Seine, France of via info@henner.fr.


3/ RECHT OP INTELLECTUELE EIGENDOM


Alle elementen van deze site wordt beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.

Zo is het recht op weergave of laten weergeven van deze site op eender welke gegevensdrager, in eender welk formaat, ongeacht het procédé en de voorstelling ervan in eender welke taal en in eender welk land, tegen betaling of gratis, integraal of in fragmenten, ongeacht de manier van diffusie, o.a. via Internet, microgolven, satelliet of kabel, via eender welke manier van telediffusie of telecommunicatie, of via telematica, strikt verboden.

Dit verbod kent geen geografische beperking voor de duur van de bescherming toegekend in de intellectuele eigendomsrechten, ongeacht de exploitatiewijze en op eender welke magnetische of optische gegevensdrager, CD-ROM of eender welke andere al dan niet elektronische gegevensdrager, actueel of van de toekomst.

Alle merknamen waarnaar op deze site verwezen kan worden, zijn bij de INPI gedeponeerde merknamen, en dusdanig beschermd. Zo zijn ook de namen van ondernemingen, producten en diensten vermeld op deze site eigendom van Henner, de Henner Group, of een van zijn partners, en zijn deze dusdanig beschermd.


4/ INFORMATICA EN VRIJHEDEN


Bepaalde vragenlijsten op deze site zijn niet verplicht. De gebruiker kan er dus voor kiezen deze niet in te vullen.

Andere vragenlijsten hebben een verplicht karakter en zijn noodzakelijk om de gebruiker toegang te verlenen tot de diensten van de site, tot het onlinebeheer van bepaalde handelingen aangaande het contract of om Henner de mogelijkheid te geven de aanvraag te beantwoorden.

De ingewonnen informatie is bestemd voor Henner die verantwoordelijk is voor het beheer ervan, en eventueel voor verzekeraars of herverzekeraars die noodzakelijk zijn voor het garantiebeheer. De gegevens kunnen alleen worden doorgegeven aan een organisme in het buitenland wanneer dit noodzakelijk blijkt voor het beheer ervan. Ze kunnen worden gebruikt door Henner of Henner Group of eender welk ander bedrijf van de Groep Henner, voor het beheer of voor commerciële doeleinden en het verzenden van aanbiedingen naar de internetgebruiker. De internetgebruiker heeft recht op toegang tot zijn gegevens en rechtzetting ervan dat kan worden uitgeoefend via een schrijven naar Henner, 14 bd du Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine, France, France ; of per e-mail: info@henner.fr


5/ BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID


Henner of de maatschappij Henner Group kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website zoals financiële schade of programma- of gegevensverlies, ook al waren zij ervan op de hoogte dat dergelijke schade kon optreden.

Henner of de maatschappij Henner Group wijst er ook nogmaals op dat alleen de algemene voorwaarden die werden overhandigd bij de inschrijving, een contractuele waarde hebben en dat de inhoud van deze documenten gewijzigd kan zijn tussen de datum waarop de site door een internetgebruiker werd geraadpleegd en de datum van de definitieve inschrijving.


6/ VERZEKERINGSPARTNERS


De verzekeringsoplossingen van Henner worden bedacht, verdeeld en beheerd door Henner en/of de structuur van haar Groep. Zij zijn verzekerd door hiervoor bevoegde verzekeringsmaatschappijen.

Elke webpagina waarop verzekeringsoplossingen worden voorgesteld, vermeldt de betrokken verzekeringspartners.


7/ TECHNISCHE VEREISTEN


De site werd bedacht voor een resolutie van 1024 op 768 pixels op moderne browsers zoals MOZILLA FIREFOX (3.6 en hoger), GOOGLE CHROME, MICROSOFT INTERNET EXPLORER (IE7 en hoger) of SAFARI.

Opdat de internetgebruiker zich zou kunnen aanmelden en toegang zou hebben tot de verschillende verpersoonlijkte diensten van de website, dient de gebruikte browser de cookies te aanvaarden en moet JAVASCRIPT geactiveerd zijn.

Bepaalde browsers hebben een toepassing die het mogelijk maakt de gebruikersnaam en de vertrouwelijke code van de gebruikers op te slaan. Om veiligheidsredenen is het aanbevolen deze toepassing te desactiveren.


8/ COOKIES


Via een cookie is het mogelijk tijd te winnen en rechtstreeks toegang te verkrijgen tot de informatie die de internetgebruiker zoekt. De cookies die worden gebruikt om computergegevens in te winnen, leiden alleen tot een geoptimaliseerde en verpersoonlijkte verbinding met de site. De door de cookies ingewonnen gegevens worden niet geregistreerd, noch opgeslagen en worden gewist wanneer de verbinding wordt verbroken.Het weigeren van cookies kan de toegang tot bepaalde toepassingen van de site belemmeren.

Het opslaan van cookies kan worden geblokkeerd via de volgende instellingen:

Voor MOZILLA FIREFOX :

 1. Ga naar het menu Extra en daarna Opties
 2. Klik op het tabblad Privacy
 3. Ga naar Cookies en selecteer de gewenste opties

Voor MICROSOFT INTERNET EXPLORER :

 1. Ga naar Extra en daarna Internetopties.
 2. Klik op het tabblad Privacy.
 3. Kies met behulp van de cursor het gewenste niveau.

Voor OPERA :

 1. Kies het menu Bestand >Voorkeuren
 2. Privacy


9/ CONFIDENTIALITEIT RUIMTE VAN DE VERZEKERDE


De toegang tot ruimte van de verzekerde is beveiligd wat de confidentialiteit van de meegedeelde informatie verzekert bij bepaalde onlineverrichtingen.


10/ PLUGS-IN


Bepaalde animaties van deze site werden gerealiseerd met Macromedia Flash (gedeponeerd merk van Adobe Systems, Inc). Voor deze animaties is de plug-in Adobe Flash Player (gedeponeerd merk van Adobe Systems, Inc) vereist.
Deze plug-in is gratis verkrijgbaar via onderstaand logo:

Get Adobe Flash Player

Bepaalde documenten die kunnen worden geraadpleegd of gedownload op de site zijn in PDF-formaat en kunnen enkel met de plug-in Adobe Acrobat Reader (gedeponeerd merk van Adobe Systems, Inc) worden weergegeven.
Deze plug-in is gratis verkrijgbaar via onderstaand logo:

Get Adobe Reader


11/ ONLINEBETALING


11.1. Informatie omtrent de betaling


Ogone is een operator voor elektronische betalingen voor rekeningen van grote banken (HSBC, Fortis, Société Générale...). Ogone is PCI-DSS-gecertificeerd (Payment Card Industry – Data Security Standard) voor Visa en Mastercard en omvat de 3 D Secure identificatieprocedure (Verifies by Visa, Mastercard, Secure code et JCBJ secure).


11.2. Aanvaarde betaalkaarten


Volgende kaarten worden aanvaard voor de onlinebetaling Carte Bleu / Visa Eurocard / Mastercard / American Express.


11.3. Betalingsbevestiging


Eens de betaling is uitgevoerd, verschijnt de transactiestatus op de site en ziet de klant het bewijs dat de betaling is uitgevoerd. Bovendien ontvangt de klant een e-mail met de bevestiging van de betaling van de facturen en een overzicht van de gegevens die op de site werden ingevoerd.


12/ EVOLUTIE VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


De uitgever van de site behoudt zich het recht voor de bepalingen en voorwaarden van onderhavige wettelijke bepalingen te wijzigen.

Het is aanbevolen dat de gebruikers het bestaan van eventuele wijzigingen geregeld nakijken.


13/ TOEPASBAAR RECHT EN BEVOEGDE RECHTERLIJKE INSTANTIE


Deze site valt onder het Franse recht. Ingeval een geschil niet door een minnelijke schikking geregeld kan worden, zijn enkel de Franse rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Parijs bevoegd.